Γενικές Πληροφορίες

Το έργο UniDiversity είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία με στόχο να κάνει το ακαδημαϊκό περιβάλλον περισσότερο συμπεριληπτικό για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσω της αναγνώρισης, καταγραφής και καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου (SOGISC) και μέσω της εκπαίδευσης ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (μόνιμο προσωπικό, ερευνητές, φοιτητές και λοιπό προσωπικό) στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και συμπεριληπτικών πρακτικών καθώς και στη χρήση πρακτικών για την επίλυση συγκρούσεων στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ιταλία.

Το έργο UniDiversity ρίχνει φως στις διακρίσεις και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και γενικότερα στις διακρίσεις που παρατηρούνται στα πανεπιστήμια των συμμετεχουσών χωρών και στα χαρακτηριστικά αυτών (μορφή και χαρακτηριστικά των περιστατικών, προφίλ δράστη-ών, ευάλωτα σε διακρίσεις άτομα, συχνότητα περιστατικών κ.λπ.), μέσω της διεξαγωγής στοχευμένης έρευνας πεδίου. Τα παραπάνω αφορούν σε περιστατικά τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ειδικότερα με τη χρήση ενός ανώνυμου, αξιόπιστου ερωτηματολογίου και μέσω ενός αμερόληπτου Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Διάκρισης (στα Πανεπιστήμια). Επίσης, προβλέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου σε ερευνητικά ευρήματα και σε διαγνωσμένες ανάγκες και την υλοποίηση επιμορφωτικών εκδηλώσεων για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τις υπάρχουσες προκλήσεις και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή συμπεριληπτικών προς τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα πρακτικών. Προϊόν του έργου είναι επίσης η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την διευκόλυνση της άμεσης και ανώνυμης καταγραφής περιστατικών διάκρισης στον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και την καταγραφή καλών πρακτικών κατά των διακρίσεων. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού χώρου μάθησης, έρευνας, διδασκαλίας και εργασίας μέσω – σταθερής και όχι αποσπασματικής – εφαρμογής πρακτικών όπως, ενδεικτικά, η χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και η αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων – δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση τωρινών και πρόληψη μελλοντικών περιστατικών διάκρισης.

Ειδικότερα, στόχοι του έργου είναι: 

  • Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου και άλλων χαρακτηριστικών στα πανεπιστήμια των 3 συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία) και, συνεπώς, η έγκυρη, τεκμηριωμένη ενημέρωση και ο επηρεασμός των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
  • Η βελτίωση της ικανότητας πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή/και άλλων χαρακτηριστικών εντός των Πανεπιστημίων, μέσω της εξοικείωσης με και εφαρμογής σχετικών συμπεριληπτικών πρακτικών.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι και η εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή/και άλλων χαρακτηριστικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (963181 – UniDiversity – REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020). Συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει 6 εταίρους, τρία πανεπιστήμια και τρεις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Λιθουανία):

  • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Ελλάδα (συντονιστής)
  • Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας / Ελλάδα (εταίρος)
  • Diversity Development Group (DDG) / Λιθουανία (εταίρος)
  • Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus (VMU) / Λιθουανία (εταίρος)
  • Πανεπιστήμιο της Brescia (UNIBS) / Ιταλία (εταίρος)
  • Avvocatura per i diritti LGBTI (Avvocatura LGBTI) / Ιταλία (εταίρος)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://unidiversity-project.eu/